Närvaro är grundläggande. Till denna slutsats återkommer vi i vårt arbete på Parkliniken. Det beror på att vi ser gång på gång i vårt arbete hur stark denna intervention är. Närvaro är också något vi direkt kan påverka – här och nu.

I vårt tidigare inlägg om Neuroplasticitet beskrev vi de starka kopplingar träning av just medveten närvaro har för vår hjärnas och våra relationers hälsa och läkning.

Här får du fyra mantran att ta med in i ditt parterapiarbete – eller i dina egna relationer.

Och ett fototips för att öka din egen närvaro i sommar.

Den vägledande principen

Inom Parklinikens arbetssätt Encounter centered Couples Therapy, grundad av Hedy Schleifer, finns en princip som vägleder allt arbete, den kallas på engelska The Guiding Principle. Det handlar om hur bristen på kontakt ger grogrund för problemen, och hur att gå i ”överlevnadsläge” gör oss ensamma gång på gång. Problemen växer när kontakten brister – inte tvärtom som ett problemfokuserat tillvägagångssätt förutsätter.

I och med denna anknytningsbaserade, vägledande princip fokuserar vårt arbete inte på problemlösning utan på kontaktskapande först.

Att öva relationell närvaro – som terapeut eller med din klient – för att återskapa kontakt är oerhört tacksamt. Resultatet kommer snabbt.

Det finns en riklig skatt av övningar och tillvägagångssätt för att öva att vara närvarande med varandra. Vi besöker nedan några inspirationskällor.

Att ”smittas” av förmågan till närvaro

Närvaro som den grundläggande interventionen beskriver även Eckhardt Tolle i sin livsfilosofiska bok ”Lev livet fullt ut” när han beskriver att närvaro i nuet kan läka gammal smärta – och det lidande vi producerar genom att hela tiden leva i ”då” eller ”sen”.

Han rekommenderar till och med att vi söker oss till personer som har förmågan att vara fullt närvarande för att ”smittas” av denna kapacitet – det kan vara en terapeut, vän eller partner som har denna förmåga.

Så varför inte odla denna närvaro i kärleksrelationen? Vi hämtar inspiration av en buddistisk munk för relationell närvaro, ett närvarande mindset bygger nämligen trygg anknytning. Arbetet går att integrera i parterapi eller i egna relationer.

Fyra mantran för relationell närvaro

Vi besöker här buddistmunken Thich Nhat Hanh’s beskrivning av dessa fyra grundstenar i en närvarande relation. Låt dem inspirera till ett fördjupat arbete kring den ”grundläggande principen”.  Se även det fina filmklippet nedan med Thich Nhat Hanh intervjuad av Oprah Winfrey.

Vi har här fritt översatt och lagt in våra egna kommentarer – inspireras och integrera så som det passar i ditt arbete och liv.

Älskade – jag är här för dig

Detta är det första mantrat och kan alltid sägas, per telefon, direkt till partnern eller tyst på insidan så att det får märkas i en blick, en andning eller en gest istället. Som Thich Nhat Hanh beskriver, oavsett hur detta sägs ger det omedelbar läkning – utan att fixa, ta bort eller lösa några problem erbjuds här full villkorslös närvaro. Allt är ändrat nu.

Vi ser gång på gång i vårt arbete hur starkt detta erbjudande av mänsklig närvaro är. Hur och när detta kommer in i processen i en parterapi är olika – men resultatet är alltid lika berörande. Paret kan lämna kampen om att få rätt och börja skapa nya lösningar och nya möjligheter.

Det förhållningssätt som ligger i detta mantra öppnar för att verklig minnesrekonsolidering i terapirummet kan ske hos paret: implicita minnen av otrygg anknytning i en trygg setting gör att de kan ändras mot trygghet. Och här är den trygga närvaron med sig själv och sina känslor eller närvaro av en annan person avgörande.

Älskade – jag vet att du är här för mig

Detta är nästa mantra och öppnar hjärtat för att ta in, verkligen ta in att en annan människa är beredd att vara närvarande med det som händer just NU. Verklig relationell närvaro utan agenda eller fixande.

Det är en sak att någon är närvarande med oss – och en annan att verkligen, verkligen ta in det. Detta mantra tillför något mycket viktigt – att närvaron av den andre verkligen tas in, får ”marinera” hos den andre och kan skapa den trygghets biokemi som kan ändra allt.

Ofta räcker det med dessa två mantran.

Om smärtan är stor och speciellt om den kommer från relationen är nästa mantra lindrande:

Älskade – jag vet att du har ont nu

Detta mantra erkänner lidandet hos den andre, att den syns, märks och finns – lidandet får både ord och närvaro. Den bygger på minst två av de nio övningsområdena för trygg anknytning:

  • Medkänsla med någon annans lidande. Att vara med i känslan utan att ta över känslan, förminska eller försöka dämpa den.
  • Intoning att kunna tona in med kropp, ton, mimik, timing – dvs kroppens språk – och att kunna ”make sense” av det den andre förmedlar, dvs integrera språk med kropp och känsla, att bli sedd och hörd inte bara på orden – och att bli begriplig.

Älskade – jag har ont. Jag behöver dig hos mig.

Detta sista mantra, beskriver Thich Nhat Hanh, kan vara speciellt viktigt när det är den älskade som bidragit till lidandet. Att namnge smärtan och att öppna upp för kontakt samtidigt. Även här möjliggörs att otrygga minnen kan arbetas om mot trygghet – i terapi och i den närvarande relationen.

Att samtidigt som man känner sin sorg eller smärta öppna för att en annan människa är hos en gör att vi får möjlighet att – som vi säger inom Encounter centered Couples Therapy – bygga ”ett nytt kvarter under konstruktion”, där vi inte längre är själva i våra svåra känslor. Här uppstår magi och läkning.

För det vi fokuserar på växer – i hjärnan och i relationen.

30% räcker väldigt långt

Vi pratar nu inte om en värld där vi inget annat gör än övar närvaro. Det är likväl basen för läkning och ger många synergier.

Anknytning är en livslång process som sker i många relationer: mellan förälder-barn, vänner, partners och bygger på att vi kontinuerligt växlar mellan att vara nära och att vara isär som vi beskrev i Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör.

Anknytningsforskaren Ed Tronick lyfter fram att trygga föräldrar är närvarande på detta särskilda sätt i nuet med sina barn 30% av den tid de är tillsammans. Om man översätter det till terapirummet, parrelationen, vänskapen, klassrummet, möteslokalen så finns även utrymme för annat.

Med vår plastiska hjärna är det aldrig försent att skapa relationell trygghet.

Ett tips för din relationella närvaro – dra ned på fotograferandet i sommar

Vill du verkligen minnas något – testa att vara närvarande med det som sker istället för att fotografera. Forskningen säger nämligen att du kommer att minnas det bättre då.

Flera spännande studier bekräftar att när vi – som för många sker nästan automatiskt – drar upp mobilen för att fotografera något så kommer vi ha svårare att minnas det sedan.

Det kallas ”the Photo-Taking-Impairment Effect”. I en studie* lät man besökare på museum fotografera del av föremålen och bara observera andra föremål. I efterskott undersökte man vad man kom ihåg av föremålen – man mindes mindre av de föremål man fotograferat än de man bara upplevt utan fotografering.

I en uppföljande studie** visade man att nedsättningen i minne av händelsen, ”the Photo-Taking-Impairment Effect”, var lika tydlig även om deltagaren fick i uppgift att först ta bilden och sedan radera den nyss tagna bilden. Skillnaden kunde alltså inte förklaras med att fotograferandet ledde till sämre minne p.g.a. att man förlitade sig på att kunna se bilden senare istället.

Fokuserad uppmärksamhet hjälper minnet

En hypotes är att fotograferandet för bort närvaron och den uppmärksamhet som krävs för att koda in upplevelsen, som då kodas in i mindre utsträckning i minnet.

En intressant detalj i studierna är att effekten av ”the Photo-Taking-Impairment” – som alltså suddade ut minnet av erfarenheten – minskade om fotografen instrueras att i detalj zooma in på en liten del av sitt fotoobjekt, i detta fall museiföremål. Den typ av detaljerade uppmärksamhet på en del verkade hjälpa minnet att inkodas och mer medvetetet minne fanns kvar i efterskott. Detta stämmer med den forskning som visar att fokuserad uppmärksamhet och närvaro ökar inlärning.

Så vill du verkligen glömma något – kanske är det då du skall ta ett kort?

Interpersonell Neurobiologi är den röda tråden

Inom Interpersonell Neurobiologi kopplar närvaro till en rad viktiga funktioner i hjärnan som gör att vi kan gå mot relationell, psykisk och fysisk hälsa.

Låter det spännande? Välkommen till oss för mer!

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Välkommen till Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi 22 september. Här får du en rejäl dos hjärnvänlig, relationell och närvaro- inspiration till ditt arbete och liv. Är du nyfiken på vårt område eller våra fördjupningskurser är detta dagen för dig.

Att kunna vara närvarande med smärta och lidande är en central kompetens vid krishantering, både för utförare och klient. Välkommen på Krishantering och Psykologisk första hjälp 30 september i Göteborg.

För alla som arbetar med mänsklig utveckling Interpersonell neurobiologi fördjupning, startar 25 oktober 2021 och nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi startar 13 september 2021.

Har du gått vår specialist eller fördjupningskurs? Välkommen till del 2, Fortsatt Integration – ny kursstart i januari 2022.


 

Studierna om fotografering som minskar minnet av upplevelsen:

*Point-and-Shoot Memories: The Influence of Taking Photos on Memory for a Museum Tour, L. Henkel
**Forget in a Flash: A Further Investigation of the Photo-Taking-Impairment Effect, J. Soares & B. Storm