Att utveckla ledarskapsförmågor

Arbetar du med att utveckla ledarskapsförmågor hos dig själv, eller stöttar ledare i deras utveckling?

Vi djupdyker i hur en hjärnvänlig och relationell ledare kan skapa ett tryggt klimat där både medarbetare och arbetsuppgifter får bästa möjlighet att blomstra. Där produktivitet och välmående inte är motsatser utan varandras förutsättningar. Forskning visar nämligen ett relationellt ledarskap ökar verksamhetens produktivitet och kreativitet. Och att det kan övas och stärkas.

Läs och förundras bara av hur många procent lönsamheten ökar med om ledaren har det som kallas Emotionell Intelligens. Och om den hävstång ledaren har med sitt ”smittsamma” känsloläge. Relationell intelligens är en av hörnstenarna.

En ledare är en kropp som överför ljus och värme – och det smittar

Vi på Psykologi med mera arbetar alltid utifrån anknytningsbaserad, hjärnvänlig och relationell kunskap där vi utgår från att hjärnan, relationer och mindset är plastiska och träningsbara. Så även i ledarskapsfrågor.

Men vad är egentligen en ledare? Om du läst fysik under din skolgång finns en livsbejakande definition förmodligen i någon av dina böcker när du slår upp ”ledare”:

En ledare som en kropp som överför ljus och värme.

Detta är även kärnan i vad en mänsklig ledare gör – och en sorts grunddefinition av neuroledarskap.

Fascinerande forskning visar till exempel att ledarens eget kroppsbaserade stämningsläge är en av de många saker som överförs mellan ledare och medarbetare.

Nu pratar vi inte om enstaka vågor av känslor, utan av att hela arbetsgruppen kommer att påverkas att få samma stämningsläge som ledaren själv har*****. Ledaren påverkar alltså ”klimatet” i gruppen, och är den nyckelperson som gör det allra starkast. Neuroledarskap handlar om att låta denna kunskap bli praktiskt överförd till sättet en ledare är i sin organisation, och med sina medarbetare för att fånga den enorma kraften i detta.

På vår kommande utbildning Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare – öppen fördjupningskurs start maj 2022 kommer vi att undersöka praktiska aspekter och hur vi kan träna detta.

Samma saker är lika relevant i terapirummet – och i livet.

Emotionell Intelligens – övningsbart för alla mänskliga ledare

Många svar på frågan ”Hur blir man en bra ledare?” ges i termer av fasthet, personlighetsfaktorer eller intelligens.

Organisationspsykologen Daniel Goleman visade för 30 år sedan att dessa egenskaper inte korrelerade med vare sig trivsel i arbetsgruppen eller hög lönsamhet i företaget.  Han myntade då begreppet Emotionell Intelligens, EI, för att belysa sex kompetenser som alla ledare kan träna att potentiera sina egna och sina medarbetares arbetstrivsel och prestationer.

Ja, till och med ger EI effekt på lönsamhet**. Se och lyssna på Daniel Goleman nedan när han beskriver hur ledare kan utveckla dessa förmågor.

I studier** såg Goleman med kollegor en ökning av hela 20 procent i produktion hos företag med ledare som uppvisade en hög grad av EI.

De sex kompetenser som Goleman lyfte fram som avgörande för ledare handlar om ett brett spektrum av att kunna integrera bland annat affekter, relationer och uppmärksamhet.  Bland annat förmågan att både se och förstå sina egna reaktioner, samt skapa ett tryggt och varmt klimat för sin arbetsgrupp.

Låt oss ta dem punkt för punkt.

Emotionell Intelligens i sex punkter –  alla övningsbara ledarskapsförmågor

Innehållet och grupperingen i dessa faktorer, är väl beforskade och operationaliserade i instrument för att mäta dessa*. Hur man grupperar EI-faktorer och vilka underkategorier som finns i varje är komplext och har varierat under de decennier forskningen utvecklats.

Vi utgår här från fem kärnkompetenser som binds samman av en övergripande förmåga, alltså sex facetter.

Intressant nog stärks de alla av det vi även skulle kunna kalla relationell intelligens – alltså trygg anknytning. Som ju kan tränas i nio övningsområden för trygghet. Samt att i tillägg till detta att kunna styra sin uppmärksamhet på det man vill skall växa. Trygga ledare har från start många av dessa färdigheter, men kan ha ”skalat bort” kontakten med dem genom mer kognitivt inriktad ledarskapsträning, menar Daniel Goleman*****.

Med dessa sex punkter på plats kan du som utvecklar ledaregenskaper enkelt skapa kreativa övningar kring det som behöver utvecklas, och ära och fira allt det som redan fungerar för att på så sätt stärka det. På vår kommande utbildning i  Compassion och Neuroledarskap går vi igenom sätt att träna dessa faktorer, både tillsammans och var för sig.

  • Self-awareness – en positiv självkännedom. Att veta en del om sina känslor, känna kroppens signaler samt ha insikt i eget mindset och egen kompetens.
  • Self regulation – självreglering. Att kunna ta hand om och reglera sina vågor av känslor, reglera sitt stämningsläge och stanna med beteendeimpulser innan de övergår till handling.
  • Motivation. En ledare behöver drivas av annat än bara yttre belöningar. En drivkraft att förbättra, utveckla och röra sig framåt som behöver ”sticka ut” hos ledare jämfört med andra. I olika faser av ramverket EI ligger denna facett antingen för sig själv eller under en annan facett, som self regulation. Vi tycker motivation förtjänar att stå för sig och presenterar den alltid så när vi använder ramverket.
  • Empati OCH Compassion Empati handlar om att kunna känna med andras känslor och medkänsla om att vara närvarande för att lindra lidande hos andra. Båda går att träna.
  • Relational Skills – relationsvisdom. Hur ledaren knyter an till andra, och sig själv, samt inspirerar andra, underlättar samspel och uppmuntrar samt modellerar hur man kan återanknyta efter konflikt**.
  • Fokus – en över alla punkter genomsyrande förmåga att växla fokus mellan inåt och utåt – och mellan precisa uppgifter och en sorts fritt flytande uppmärksamhet som möjliggör kreativitet och nya idéer. Och att kunna se vilka system utanför själva bolaget som påverkar och driver dess utveckling.

 

Alla har tillgång till Emotionell Intelligens – vissa behöver gympa det mer

Goleman menar att vi alla människor har dessa sex förmågor, utvecklade i olika volym. Och han är övertygad om att de går att träna upp. Och visst är det sant även om vi går till vår egen favoritdefinition, relationell intelligens – anknytning är inte bara plastisk, dvs föränderlig – den lutar mot hälsa precis som våra kroppar och hjärnor.

Forskning visar faktiskt att relationsbaserad terapi eller coaching kan stärka dessa viktiga förmågor ytterligare**.

Men även, som nämndes ovan – utbildningar som lutar sig starkt på top-down processing, kognition och analys faktiskt kan skilja ledaren från den grund som finns i EI – och minska tillgången till förmågorna**.

Som tur är kan vi alltid återvända. Bara genom att du som ledare eller ledarutvecklare känner till dessa sex facetter gör att det blir möjligt att börja öva det vi vill skall växa. Goleman menar att utbildningar som vill stärka EI måste gå bortom faktakunskap och engagera hela det system man vill skall tränas – hjärnans limbiska system med dess viktiga kopplingar i resten av hjärnan.

Och – även om inte medvetet aktiv träning finns så ökar Emotionell Intelligens faktiskt med vår stigande ålder, vi lutar mot hälsa – precis som vi utgår ifrån i Interpersonell Neurobiologi.

Compassion skapar trygghet på arbetsplatsen

I dagens forskning pratar man även om ett compassionfokuserat ledarskap, som ju finns med i Golemans sex facetter och här är extra betonat, för att skapa bästa förutsättningar för chefer och därmed medarbetare att växa och trivas.

I oförutsägbara, och ibland svåra tider, som under en pandemi och med alarmerande klimathot runt hörnet, så har arbetsplatsen en avgörande roll i att fostra vänlighet, omtanke och förståelse för andra***. Forskning visar att hur man har det på arbetsplatsen bygger en stor del i vår allmänna resiliens – vår motståndskraft vid motgångar.

…GÖR det du vill se mer av

Trots att forskningen – och vår intuitiva kunskap som kommer av att vara människa – tydligt pekar på att neuroledarskap och compassion är viktiga förutsättningar för mänskliga ledare så är det tyvärr inte alltid så som verkligheten ser ut.

Studier visar exempelvis att två tredjedelar av linjeledare lägger organisationens kortsiktiga bästa före medarbetarnas välmående***. Detta kan ha att göra med att man trappat kontakten med kunskapen om hur viktig denna omsorg är för en hälsodriven organisation. Eller att ledare utmanas av och drar sig för att prata om svåra saker med sin personal. Eller kanske har de inte fått chans att öva att ta in och höra de signaler som kommer från medarbetare som mår dåligt.

Helt enkelt är då de sex kompetenserna som Goleman lyfter fram ogympade. Det kan få till följd att medarbetares dåliga mående istället kommer ut i form av irritation och konflikter som både påverkar klimatet i arbetsgruppen och som ledaren kan få svårt att hantera***. Ett Compassion-inriktat ledarskap flyttar fokus till det vi vill skall växa, i organisationen och mellan människor.

Med kompetens om hur du stärker dessa sex komponenter är det mycket lättare att återvända till att göra mer av just det vi vill skall växa i världen – det vi lägger in i ”den sociala synapsen” ändrar allt – i parterapi och på jobbet.

Ledaren sätter stämningsläget och öppnar klimatet – använd det som en hävstång

Oavsett bakomliggande orsak så är det främst ledaren som sätter ”känsloreglerna” och visar vad som är accepterat beteende och lämpligt att uttrycka på arbetsplatsen***. Det är även, som nämnts, ledaren vars stämningsläge sätter tonen för gruppen. Med distans till den formelle ledaren kan det även vara den informelle ledaren som skapar detta klimat.

Detta är en gåva att förvalta, inte en tyngd att bära.

…och här kommer hävstången

Se det gärna som en ”hävstång” som ledaren har till sitt förfogande för att lyfta – eller sänka – arbetsplatsens klimat. Insikten i att ledarens eget kroppsbaserade stämningsläge ”smittar” hela arbetsgruppen med samma stämningsläge**** är ljuvlig – här kan ledaren, direkt, påverka. Genom att bara reglera sitt eget stämningsläge.

Vi vet att ledaren är den som påverkar klimatet i gruppen allra starkast, även om alla medarbetares bidrag förstås avgör. En viktig och ofta benämnd pusselbit för ett varmare och mer mänskligare ledarskap är även att ledaren själv vågar berätta om sina känslor och när hen inte mått så bra.

Ledaren öppnar då klimatet på arbetsplatsen och skapar ett klimat av mänsklighet och samhörighet****. Compassion och Neuroledarskap som genomsyrar en organisation sker både mellan ledare och medarbetare och i och mellan medarbetargrupper.  Ledarens sätt att ”walk the talk” visar gruppen en riktning och frigör mänsklig kompetens som finns hos alla kring de sex förmågorna i EI.

Att ”schmooza” väcker vårt limbiska system

Goleman kallar själv den femte förmågan, Relational Skills, för att kunna ”schmooze”. Det vill säga att småprata och balansera allvar och lek, om både vardagliga och särskilda ting – och på så sätt göra människor runt omkring kreativa och nyfikna. För det är vad som händer när vi är väl till mods.

Ledare, menar Goleman, måste alltså öva sig på att schmooza: interagera med, skapa trivsel med och medkännande förstå sin omgivning – snarare än att fokusera på att vara raka och tuffa. Kanske behöver både ledare och organisationer ett nytt vokabulär kring ledarskap från Interpersonell Neurobiologi och Compassion som stöttar detta?

I ledarhandledning kan ledaren få stöd att se, och att uppskatta och stärka de goda resultat som drivs fram av trygga och uppskattade medarbetare – som får möjlighet att utvecklas och blomma. Då kommer även ledaren kunna utvecklas över tid.

Spännande studier visar att medarbetare som upplever sig engagerade i sitt jobb är mer än tre gånger så nöjda och blomstrande i livet utanför arbetet, än de som är aktivt oengagerade***. Vilken gåva att få uppleva det hos sina medarbetare.

Och behövs mer motivation kan vi med forskningsstöd beskriva för en ledningsgrupp att effektiviteten och produktiviteten ökar med hjälp av ett mer mänskligt och relationellt ledarskap***.

Schmooze och ledarskap i terapirummet

Hur tar vi med oss dessa insikter in i terapiarbetet? Genom att använda hjärnbron mellan två limbiska system.

Spännande studier har visat att Emotionell Intelligens till stor del föds i sättet neurotransmittorerna färdas i hjärnans limbiska system, det vill säga centret för relationer, känslor, impulser och motivation**. Hela hjärnan är alltid igång och samverkar – dock verkar basen för dessa förmågor ligga i just denna formation, som alla däggdjur har gemensamt.

Studier har visat att det limbiska systemet lär och om-lär sig bäst genom relationell och känslo-integrerade träning, med motivationsarbete, övning över tid samt positiv mellanmänsklig kontakt och feedback. Alltså precis det vi gör i relationellt grundad terapi.

Detta ”schmoozande” gör vi även i vår parterapi, Encounter centered Couples Therapy och i vår relationella individuella terapi, samt vår handledning för ledare och yrkesverksamma. Genom mellanmänskligt ”schmooze” lockas hjärnan ut ur överlevnadsläge för att våga utforska något nytt – något endast trygga däggdjur gör. Och då kan magiska saker ske.

Att arbeta med att utveckla emotionellt intelligenta ledare – och alla andra mänskliga möten, som terapi – underlättas även starkt om du kan arbeta med hjärnbron som finns i de 5 S:en i trygg anknytning – som går direkt på det limbiska systemets funktioner.  Med denna kunskap kan man skapa en skräddarsydd individanpassning i övning och support för just denna människa, ledare, klient.

I en terapi kan även vetskapen kring hur mycket en ledare påverkar sin omgivning bidra till förståelse för hur klientens mående kopplar till arbetet, samt vad som behövs för att återigen gå mot hälsa. Trygga medarbetare, liksom trygga klienter kommer självmant att vilja utvecklas mot hälsa – i samspel med andra. Till och med i tider av motgångar***. Och vi behöver speciellt då ett ”Välkommen tillbaka” – i terapirummet likaväl som på arbetsplatsen.

Faktum är att positiv kontakt mellan en ledare och medarbetare under en sjukskrivningsperiod är avgörande för hur lång sjukfrånvaron blir.

En terapeut som är emotionellt och relationellt intelligent

Samma egenskaper som en emotionellt intelligent ledare behöver öva gäller även för dig som terapeut – det är till och med essentiella faktorer för att kunna både leda och samspela med din klient mot förändring.

Det har starkt överlapp med de integrationsområden Interpersonell Neurobiologi inbjuder oss att träna – som närvaro, fokus, relationella färdigheter och medkänsla. I och utanför terapirummet – oavsett metod.

Vill du få mer av hjärnvänlig och relationell kunskap som ändrar allt?

I vår erbjuder vi en utbildning i Compassion och Neuroledarskap som handlar om att utveckla mänskliga ledare, i samarbete med Psykologbyrån Jones. Kursen ges som öppen fördjupningskurs för alla yrkesbakgrunder.

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Att kunna vara en kropp som överför ljus och värme är en central kompetens vid krishantering. Välkommen på Krishantering och Psykologisk första hjälp nästa gång 31 januari Göteborg. Den ger behörighet till vår efterlängtade Del 2-kurs i Krishantering som ges för första gången den 1 februari 2022.

För alla som arbetar med mänsklig utveckling och vill veta mer om hjärnbron, limbisk resonans och att använda uppmärksamhet för att skapa tillväxt välkomnar vi till Interpersonell neurobiologi fördjupning.

För psykologer som vill gå en specialistkurs i området är nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi starta nästa gång i mars 2022.

Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi ges nästa gång den 18 januari. Här får du en rejäl dos inspiration till ditt arbete och liv. Är du nyfiken på vårt område eller våra fördjupningskurser är detta dagen för dig.

Har du gått vår specialist- eller fördjupningskurs?

Välkommen till del 2, Fortsatt Integration – ny kursstart i januari 2022. Det är en praktisk kurs där vi gör nytta av alla de sätt som går att låta hjärnvänlig och relationell kunskap berika interventioner i mänskligt utvecklingsarbete.

Daniel Goleman beskriver Emotionell Intelligens

Referenser

*Emotional and Social Competence Inventory (ESCI) –Daniel Goleman, Richard Boyatzis and Hay Group to assess the emotional and social competencies that distinguish outstanding leaders. Training and certification available from HayGroup in Boston and in London.

**”What makes a leader?”, Clinical Laboratory Management Review : Official Publication of the Clinical Laboratory Management Association, (1999) av Goleman, D.

*** ”The Human Moment – The Positive Power of Compassion in the Workplace” (2020) av Bradley, A.

****”Connect, Then Lead”, Harvard Business Review, (2013) av Cuddy, A, Kohut, M och Neffiner, J.

***** “The emotionally intelligent leader” (2019) av Goleman, D.