Interpersonell Neurobiologi – ett fält som förenar och inspirerar.

Interpersonell Neurobiologi och dess integrationsområden är en röd tråd genom alla Psykologi med meras utbildningar, behandlingar och handledningar. Här kommer en efterfrågad beskrivning av de nio integrationsområden som våra kurser och vårt arbete rör sig runt.

Consilience – det som förenar

Interpersonell Neurobiologi benämndes för första gången på 1990-talet av dr Daniel Siegel som ett fält för att sammanlänka kunskap från många olika discipliner och områden som berör hur mind-hjärna/kropp-relationer samspelar. Lyssna gärna i filmklippet nederst hur Daniel Siegel själv presenterar detta inspirerande fält nedan.

Sedan dess har det vuxit, berikats och består idag av en riklig, livskraftig och världsomspännande gemenskap mellan människor från en rad olika yrkesområden*. Det är logiskt att det har denna effekt –  Interpersonell Neurobiologi samlar kunskap som bäst beskrivs av engelskans “consilience” –  det som förenar och är likt över gränserna mellan olika fält och områden.

Öppet och fritt för alla

Interpersonell Neurobiologi består inte – som många andra specialiseringar – av en trappa av kurser du “måste” gå för att få säga att du använder detta område. Det är fritt att inspireras av för alla, att hitta egna vägar inom och att tillföra egen kunskap till. Våra kurser är vårt sätt att tolka området, som vi gärna vill dela med oss av eftersom det betytt så mycket för oss.

Just denna förenande och inkluderande utgångspunkt hos Interpersonell Neurobiologi gör det lätt att förstå att fältets nav handlar om hur vi skapar och bidrar till hälsa – i hjärna, mind och relationer. Läs mer här om de fält som vävs samman i IPNB – och hur de kopplar till anknytning, som allt utgår från.

Djup och bredd som bara fortsätter

Interpersonell neurobiologi har ett djup och en bredd som bara fortsätter att fascinera, även för oss här på Psykologi med mera som arbetat länge med fältet.

Eller som en kursdeltagare sade: “Interpersonell Neurobiologi har gjort mitt jobb roligt igen!” Det finns nytt att upptäcka hela tiden och redan kända saker att återupptäcka.

För dig som är nyfiken – välkommen till någon av våra utbildningar. Alla har IPNB som röd tråd.

För dig som redan gått någon av våra del 1-kurser i Interpersonell Neurobiolog,  specialist– eller fördjupningskursen, finns nu möjlighet att fortsätta fördjupa detta med mängder av praktiska exempel i Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration, start januari 2022. Vi fortsätter att låta IPNBs hälsoinriktade, hjärnvänliga och relationsburna fält inspirera till nya vinklar på vi redan gör och lär oss massa nytt om att utveckla hälsa som inkluderar alla tre områdena mind-hjärna/kropp-relationer.

Läs förresten gärna mer om dessa tre i samspel i Hälsa är en relationell process – the Triangle of wellbeing. Våra utbildningar kretsar kring hur mind-hjärna-relationer samverkar i de nio underbara områdena som fyller både liv och arbete med glädje och inspiration.

Nio områden att utforska i terapi, ledarskap, organisation, hälsa – och i livet

Interpersonell Neurobiologi har ett common factors-språk långt bortom både patologi, dysfunktion och enskilda skolors tekniker.

Genom åren har 9 så kallade områden för integration utkristalliserats. Genom att rikta vår uppmärksamhet mot utvalda områden och arbeta med både differentiering och länkning inom dem – det som inom IPNB kallas integration – skapar vi ett språk och en metod för att följa den inneboende riktning mot hälsa som bor i våra kroppar, relationer och nervsystem.

Fokus ligger alltid på hälsa – för det vi fokuserar på växer. I hjärnan, i relationer och i livet.

Kompass Kaos – Rigiditet – mot Integration

Integration står för hälsa inom Interpersonell Neurobiologi, och betyder alltså att både länkning och differentiering finns.  “Kompassen” kaos/rigiditet visar var arbetet behöver ligga inom varje integration.

Om bara länkning finns, men ingen differentiering, ser vi ofta kaos i olika volym, i inre eller yttre världen. Här behövs differentiering, ta isär delar – vi är inte våra tankar, känslor, omvärld, relationer. Om bara differentiering finns, men ingen länkning, ser vi ofta rigiditet i olika volym, på insidan eller utsidan. Här behövs länkning, att stå i kontakt med, höra samman. Vi behöver beröras av våra tankar, känslor, omvärld, relationer – för att nämna några exempel.

Att arbeta med differentiering eller länkning och att kaos och rigiditet är tecken på att integrationsarbete behövs är vägledande inom varje integration.

Tekniker för detta kan användas från alla terapi- och utvecklingsfält. Vi inspireras och hämtar kunskap på kurserna från bland annat Internal Family Systems, Minnesrekonsolidering, Kroppsbaserad terapi, Encounter centered Couples Therapy och Mindfulnesstraditionen.

Låter det komplicerat? Det är det inte. Tvärtom underlättar det allt. Ofta räcker det med att välja 1-2 områden som står i fokus för att åstadkomma kraftfull förändring, oavsett om du arbetar med dig själv, klienter, elever eller organisationer.

De nio integrationsområdena inom Interpersonell Neurobiologi

Här kommer en repetition av integrationsområdena. Du som redan gått någon av våra kurser känner igen dem, och vill du fördjupa dem mer – välkommen tillbaka till oss.

Medvetandets integration

I medvetandets integration differentierar vi medvetandet från det vi kan bli medvetna om – all mindfulness och hela meditationstraditionen erbjuder fantastiska tekniker för detta. Vi är inte samma som våra tankar, känslor, relationer, och samtidigt kan vi uppleva dem med vårt medvetande. Olika ”facetter” på medvetandet är t.ex. fokal uppmärksamhet, icke-fokal uppmärksamhet, flow, reaktivitet, och vilken facett vårt medvetande är i får konsekvenser för bland annat motivation, inlärning, förändring, ”mood”.

Inom detta område lär vi oss mycket från mindfulness i forskning och klinisk tillämpning, och hur det vi fokuserar på växer.

Bilateral integration

I bilateral integration differentierar vi mellan två olika informationsprocesslägen. Ett som har sin bas i, men inte är begränsad till, vänster domän i hjärnan och som processar detaljer och verbalt språk. Och en annan informationsprocess som har sin bas i höger domän i hjärnan, men utan att vara begränsad till denna, som processar helhet och signaler från kropp, mimik, gester, ton med mera.

Både vänster och höger domäns sätt att processa behövs för ett rikt och levande liv. De har även två olika trygghetssystem som behöver äras och stärkas.

Höger och vänster domän baserar sig på forskning om den lateraliserade hjärnan, men begreppet går utöver hjärnanatomi och kan utforskas som sätt att fungera, och att informationsprocessa. Forskning kring tidig anknytning visar hur socialt samspel kopplar till lateraliserade funktioner  Den fascinerande bilaterala integrationen visar verkligen hur kaos (en stressad höger domän) och rigiditet (en stressad vänster domän) är uttryck för brist på just integration.

Vertikal integration

Den vertikala integrationen visar hur vi kan välkomna och använda den mycket rikliga information som kommer ifrån kroppen utan att bli “kidnappad” av den, dvs koppla in prefronal cortex-funktioner medan vi upplever kroppen  – och dess kontakt med omvärlden och tillståndet inuti. Här ryms också ett helt hav av kroppsliga interventioner som lätt går att integrera i nästan vilken metod som helst.

Kroppen har i var stund sin egen autonoma reglering. Inom vertikal integration fördjupar vi poly-vagal theory tillsammans med förståelsen av hur autonom reglering hela tiden avgör vår motivation och impuls – och tillståndet i våra relationer. Vi undersöker vi även hur olika affekter faktiskt påverkar hela vårt nervsystem, våra relationer och minne.

Minnesintegration

Minnet har minst fyra olika kanaler som kommer från två “system”. Explicita minnen – de vi minns att vi minns – och implicita minnen, de vi aldrig glömmer med som saknar “tidsflagg” och dyker upp som en känsla eller en impuls hur de fungerar tillsammans och var för sig. Integrationen handlar om att länka dem samman. I trauma, som kan beskrivas som en minnespåverkan, är denna integration påverkad och ofta “isärklippt”, känsla och kropp lever sitt liv och det explicita minnet är ofta upphackat.

Inom denna integration är minnesrekonsolidering en central teknik som vi på del 2-kursen lär oss att praktiskt styra och tillämpa. Vid arbete med trauma, små som stora, är det en oumbärlig teknik.

Narrativets integration

Narrativets integration handlar om hur vi “make sense” av det som vi varit med om, våra minnen, genom den berättelse vi skapar om oss själva och delar med andra. Narrativet sker både medvetet och utan att vi tänker på det. Vilka minnen “väljer” vi ut för att berätta vår historia? Det beror både vilket tillstånd (se nästa integration) vi är i just nu.

Men även på om vi skapat ett koherent, “luftigt” narrativ som rymmer många aspekter av oss eller ett snävt och trångt narrativ som kanske påverkats av trauma och annan inlärning – det kommer att begränsa både oss och världen.

Narrativet återverkar på inlärning, motivation, hälsa. Vi utforskar här hur begrepp som grundantaganden, livsregler, coping, försvar etc. kopplar till denna integration. Samt hur vi skapar ett koherent narrativ.

Tillståndsintegration

Tillståndsintegration handlar om att bli vän med och ta hand om alla de olika tillstånd vi har inom oss och som kan växla under en dag, några minuter eller ett liv. Olika tillstånd inom oss har olika neurobiologisk bas, och vi har tillgång till olika minnen, beteenden och ”berättelser” beroende på vilket tillstånd vi är i. Mood-memory effekter är kopplat just till tillstånd och påverkar minne, perception, relationer, motivation.

Här kan vi inspireras av hur man inom Internal Family Systems, låter olika “delar”  – det IPNB kallar tillstånd – bli förstådda och tas om hand. Till vår hjälp finns underbara ord på C som beskriver dem vi egentligen ÄR.

Interpersonell integration

I interpersonell integration är differentiering och länkning högaktuellt.  Det handlar om hur vi kan ära varandras olikheter OCH samtidigt skapa länkning och kontakt. Den sociala synapsen används ibland som metafor inom denna integration, den som vi skapar emellan oss där vi kan välja att samspela och skapa mening – vad vi lägger in här ändrar allt. Läs mer i Utrymmet mellan oss där kärlek händer – det som läggs in här ändrar allt.

Hela fältet Interpersonell Neurobiologi vilar på anknytning – och inom denna integration kan vi bli nyfikna på hur “anknytningslutningar” påverkar våra sociala synapser. Som väl är är anknytning plastisk och kan övas genom nio fantastiska övningsområden.

Temporal integration

Tidens integration har flera delar som behöver länkas och differentieras. För vår hjärna och vårt nervsystem är det en ständig utmaning att skilja på då, nu, sen. Inom temporal integration ser vi på alla sätt vi kan stärka och underlätta denna differentiering – och samtidigt skapa en länk mellan oss och det som varit och det som kommer.

Temporal integration berör även hur tiden går och vårt liv är ändligt. Därför arbetar vi i denna integration med hur vi förhåller oss till de stora frågorna i livet – som död, separation och förlust. Och skillnaden mellan acceptans- och förändringsmindset.

Identitetsintegration

I denna integration lyfter vi blicken från de relationer vi har runt oss till större grupper och sammanhang. Vilka länkar vi oss till, och känner vi samhörighet med? Vilka är “dom” som vi inte inkluderar utan bara differentierar oss från? Hur påverkar detta vår hälsa? Det är frågor som berörs i identitetsintegration, som ytterst lyfter frågan om hur vi alla hänger ihop med vår värld och vår planet.

Om vi insåg hur länkade vi är skulle omvårdnad av planeten ses som själv-vård, säger Mindfulnessläraren och författaren Jon Kabat-Zinn.

Vi vet att många faktorer samverkar kring identitetsblivande: genetiska, epigenetiska och biologiska faktorer och liksom anknytning och tidig inlärning skapar impuls och motivation att söka sig till vissa sammanhang och människor, medan andra känns främmande. Genom kunskap om detta kan vi träffa mer medvetna val och kanske ifrågasätta vilka vi är “vi” med och vilka som är “dom andra”.

Helhet, relationer och hälsa i fokus – Interpersonell Neurobiologis signum

De nio områdena är inte en lång och krånglig ny lista av punkter att lära sig. Det är en matris för dig att gå bortom, bakom, under den metod och de tekniker du redan har för att inspireras av hur vår fantastiska hjärnas plasticitet, relationers och mindsets plasticitet gör att det faktiskt alltid går att lära nytt.

Interpersonell Neurobiologi nio områden kopplar till en rad viktiga funktioner i hjärna, mind och relationer som hänför och gör oss ödmjuka inför oss själva, varandra och allt vi faktiskt kan påverka.

Låter det spännande? Välkommen till oss för mer!

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Välkommen till Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi 22 september. Här får du en rejäl dos hjärnvänlig, relationell och närvaro- inspiration till ditt arbete och liv. Är du nyfiken på vårt område eller våra fördjupningskurser är detta dagen för dig.

Att kunna vara närvarande med smärta och lidande är en central kompetens vid krishantering, både för utförare och klient. Välkommen på Krishantering och Psykologisk första hjälp 30 september i Göteborg.

För alla som arbetar med mänsklig utveckling välkomnar vi till Interpersonell neurobiologi fördjupning, startar 25 oktober 2021 och för psykologer som vill gå en specialistkurs i området är nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi startar 13 september 2021.

Har du gått vår specialist- eller fördjupningskurs?

Då väntar det stora äventyret! Välkommen till del 2, Fortsatt Integration – ny kursstart i januari 2022.

 

*Några av de samlingsställen där du hittar mer inspiration, utbildningar och material är:
Global Association for Interpersonal Neurobiology Studies
Psychotherapy Networker
Mindsight Institute